top of page

Biogaz i Biometan: Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na użytkowanie

🔹 Przystąpienie do użytkowania biogazowni możliwe jest poprzez:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i niewyrażenie sprzeciwu przez organ budowlany 📄

 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie biogazowni 📑


🔹 Wybór trybu zależy od parametrów technicznych biogazowni:

 1. Budynek: trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach – wymagane jest pozwolenie na użytkowanie 🏢

 2. Budowla: nie jest budynkiem – wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, o ile organ nie wyrazi sprzeciwu 🚧


🔹 Stanowisko orzecznictwa: Biogazownie zazwyczaj nie wymagają pozwolenia na użytkowanie, gdyż nie są budynkami w rozumieniu ustawy prawo budowlane (u.p.b.) 📜
🔹 Procedura zawiadomienia:

 • Zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy 🏗️

 • Brak sprzeciwu organu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia umożliwia rozpoczęcie użytkowania obiektu ✅


🔹 Elementy zawiadomienia:

 • Dane inwestora, oznaczenie organu nadzoru budowlanego, decyzja o pozwoleniu na budowę, oznaczenie nieruchomości 🏠

 • Załączniki: oryginał dziennika budowy, projekt techniczny, oświadczenia, protokoły badań i sprawdzeń, decyzje zezwalające, dokumentacja geodezyjna, potwierdzenia odbiorów, zaświadczenia, kopie rysunków, pełnomocnictwa 📚


🔹 Przebieg postępowania:

 • Organ przeprowadza kontrolę formalną wniosku 🧐

 • Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku niezgodności obiektu z pozwoleniem na budowę 🚫

 • Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu przed upływem 14 dni umożliwia rozpoczęcie użytkowania 📄


🔹 Czas trwania postępowania: 14 dni ⏳


🔹 Opłaty:

 • Zawiadomienie zwolnione z opłaty skarbowej 💸

 • Opłata za pełnomocnictwo: 17 zł 💵


🔹 Odwołania:

 • Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 2 tygodni od decyzji 📬

 • Możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego ⚖️


🔹 Wniosek elektroniczny:

 • Możliwość złożenia zawiadomienia w formie elektronicznej przez portal e-Budownictwo 💻


2. Pozwolenie na użytkowanie


🔹 Pozwolenie na użytkowanie wymagane dla biogazowni kwalifikowanych jako budynki lub w przypadku:

 • Zamierzenia przystąpienia do użytkowania części biogazowni przed zakończeniem wszystkich robót 🏢

 • Legalizacji samowoli budowlanej 🚧


🔹 Cel decyzji: Weryfikacja zgodności biogazowni z pozwoleniem na budowę i jej przydatności do użytku, w tym przeprowadzenie obowiązkowej kontroli inwestycji 🔍


🔹 Elementy wniosku:

 • Dane inwestora, oznaczenie organu nadzoru budowlanego, decyzja o pozwoleniu na budowę, oznaczenie nieruchomości 📝

 • Załączniki: oryginał dziennika budowy, projekt techniczny, oświadczenia, protokoły badań i sprawdzeń, decyzje zezwalające, dokumentacja geodezyjna, potwierdzenia odbiorów, kopie rysunków, opłaty skarbowe, pełnomocnictwa 📑


🔹 Przebieg postępowania:

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania 🏗️

 • Kontrola przez organy budowlane, sanitarne i straż pożarną 🔍

 • Obowiązkowa kontrola inwestycji przez organ nadzoru budowlanego w terminie do 21 dni od doręczenia wezwania 🛠️

 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po pozytywnie zakończonej kontroli 📜


🔹 Czas trwania postępowania:

 • 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy ⏳


🔹 Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie: 38,75 zł 💰

 • Opłata za pełnomocnictwo: 17 zł 💵


🔹 Odwołania:

 • Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 2 tygodni od decyzji 📬

 • Możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego ⚖️


🔹 Wniosek elektroniczny:

 • Możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie w formie elektronicznej przez portal e-Budownictwo 💻


Podsumowanie

Przystąpienie do użytkowania biogazowni wymaga zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 🏗️ lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie ✅, w zależności od klasyfikacji obiektu. Zawiadomienie jest szybsze 🚀 i zwolnione z opłat skarbowych 💸, natomiast pozwolenie wymaga przeprowadzenia kontroli 🔍 i uiszczenia opłaty 38,75 zł 💰. Obie procedury mogą być realizowane elektronicznie przez portal e-Budownictwo 💻.

Comments


bottom of page