top of page

Biogaz i Biometan: Przy艂膮czenie do sieci ciep艂owniczej 馃敟

Biogazownia to instalacja, kt贸ra w procesie kogeneracyjnym, opr贸cz energii elektrycznej, mo偶e produkowa膰 r贸wnie偶 energi臋 ciepln膮. To dodatkowe 藕r贸d艂o przychodu dla inwestora. Aby jednak dostarcza膰 ciep艂o do odbiorc贸w, konieczne jest przy艂膮czenie instalacji do sieci ciep艂owniczej.


Przy艂膮czenie do sieci ciep艂owniczej聽to etap procesu inwestycyjno-budowlanego sk艂adaj膮cy si臋 z nast臋puj膮cych element贸w:


 • 馃搼 Uzyskanie przez inwestora warunk贸w przy艂膮czenia do sieci ciep艂owniczej

 • 鉁嶏笍 Podpisanie umowy przy艂膮czeniowej

 • 馃 Podpisanie umowy na dystrybucj臋 i sprzeda偶 ciep艂a


1. Warunki przy艂膮czenia do sieci ciep艂owniczej 馃尅锔

Warunki przy艂膮czenia do sieci ciep艂owniczej to dokument wydawany przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesy艂owego, okre艣laj膮cy szczeg贸艂y techniczne zwi膮zane z przy艂膮czeniem instalacji biogazowej. Dokument ten zobowi膮zuje operatora do podpisania z inwestorem umowy przy艂膮czeniowej, na podstawie kt贸rej instalacja zostanie przy艂膮czona do sieci. Warunki przy艂膮czenia umo偶liwiaj膮 鈥瀋zasow膮 rezerwacj臋 miejsca w sieci鈥 dla danego projektu biogazowego.

Je艣li w ci膮gu 24 miesi臋cy wytw贸rca nie zawrze umowy przy艂膮czeniowej, warunki przy艂膮czenia trac膮 moc.


Elementy wniosku o wydanie warunk贸w przy艂膮czenia do sieci 馃搫

Wniosek o wydanie warunk贸w przy艂膮czenia do sieci sk艂ada si臋 do operatora systemu ciep艂owniczego, kt贸ry jest w艂a艣cicielem sieci, do kt贸rej inwestor chce si臋 przy艂膮czy膰. Wniosek powinien zawiera膰:

 • 馃搷 Oznaczenie osoby sk艂adaj膮cej wniosek wraz z adresem

 • 馃摑 Tre艣膰 偶膮dania, tj. wydanie warunk贸w przy艂膮czenia dotycz膮cych konkretnego projektu instalacji biogazowej

 • 馃挧 Okre艣lenie rodzaju i parametr贸w no艣nika ciep艂a, w tym ci艣nienia i temperatury oraz w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych no艣nika ciep艂a dostarczonego do sieci ciep艂owniczej i dopuszczalnych zanieczyszcze艅 no艣nika ciep艂a zwracaj膮cego z sieci do 藕r贸d艂a ciep艂a

 • 馃敟 Okre艣lenie maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka mo偶e by膰 dostarczona do sieci ciep艂owniczej, z harmonogramem realizacji etap贸w oraz mocy dla tych etap贸w

 • 鈿欙笍 Okre艣lenie charakterystyki technicznej 藕r贸de艂 ciep艂a, w tym danych dla kolejnych etap贸w rozwoju 藕r贸d艂a (uk艂ad technologiczny 藕r贸d艂a ciep艂a, wydajno艣膰 urz膮dze艅 wytwarzaj膮cych ciep艂o, uk艂ad regulacji ilo艣ci ciep艂a, urz膮dzenia do pomiaru no艣nika ciep艂a, wydajno艣膰 instalacji uzdatniania wody)

 • 馃搮 Wskazanie proponowanego terminu rozpocz臋cia dostarczania ciep艂a i warunk贸w jego dostarczania

 • 馃摐 Dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do korzystania z obiektu

 • 馃椇锔 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre艣laj膮cy usytuowanie obiektu wzgl臋dem istniej膮cej sieci ciep艂owniczej i innych obiekt贸w uzbrojenia terenu

 • 馃攳 Ocen臋 wp艂ywu przy艂膮czanego 藕r贸d艂a na system ciep艂owniczy


Przebieg post臋powania 馃殌

Po z艂o偶eniu wniosku o wydanie warunk贸w przy艂膮czenia, operator analizuje techniczne i ekonomiczne mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia jednostki wytw贸rczej. Termin procedowania wynosi 3 miesi膮ce. W przypadku odmowy wydania warunk贸w przy艂膮czenia, inwestor ma prawo odwo艂ania si臋 do Prezesa URE, kt贸ry mo偶e zobowi膮za膰 operatora do zawarcia umowy przy艂膮czeniowej.

Warunki przy艂膮czenia s膮 wa偶ne przez 2 lata od dnia ich dor臋czenia. W okresie wa偶no艣ci stanowi膮 warunkowe zobowi膮zanie przedsi臋biorstwa energetycznego do zawarcia umowy przy艂膮czeniowej.


2. Umowa przy艂膮czeniowa 馃搼

Umowa przy艂膮czeniowa stanowi podstaw臋 prawn膮 do przy艂膮czenia instalacji biogazowej do sieci ciep艂owniczej. Jest to kontrakt mi臋dzy operatorem systemu ciep艂owniczego a inwestorem, zobowi膮zuj膮cy strony do wykonania prac przy艂膮czeniowych zgodnie ze specyfikacj膮 techniczn膮 okre艣lon膮 w warunkach przy艂膮czenia do sieci.

Zasadniczym elementem umowy jest wykonanie przez operatora przebudowy sieci ciep艂owniczej oraz przy艂膮cza, aby umo偶liwi膰 przyjmowanie energii z instalacji. G艂贸wnym zobowi膮zaniem wytw贸rcy jest wybudowanie 藕r贸d艂a i wsp贸艂praca z operatorem w ramach realizacji zada艅 przy艂膮czeniowych.

Koszt przy艂膮czenia 馃挵

Umowa okre艣la spos贸b rozliczenia koszt贸w prac przy艂膮czeniowych, ustalanych na podstawie rzeczywistych nak艂ad贸w przedsi臋biorstwa energetycznego. Wyj膮tkiem s膮 biogazownie z jednostkami kogeneracji o mocy elektrycznej powy偶ej 1 MW, gdzie pobiera si臋 po艂ow臋 op艂aty ustalonej na podstawie rzeczywistych nak艂ad贸w.


3. Obowi膮zek zakupu ciep艂a 馃攧

Znacz膮cym u艂atwieniem dla inwestora jest obowi膮zek zakupu ciep艂a wyprodukowanego w instalacji OZE, opisany w art. 116 u.o.z.e. Obowi膮zek ten nie obowi膮zuje, gdy na obszarze sieci ciep艂owniczej funkcjonuje efektywny system ciep艂owniczy w rozumieniu art. 7b ust. 4 u.p.e.

Obowi膮zek zakupu ciep艂a realizuje przedsi臋biorstwo zajmuj膮ce si臋 obrotem ciep艂em lub jego sprzeda偶膮 odbiorcom ko艅cowym. Dzi臋ki temu inwestor nie musi samodzielnie poszukiwa膰 nabywcy ciep艂a. Przedsi臋biorstwo ciep艂ownicze mo偶e kupowa膰 ciep艂o, ale inwestor ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 sprzeda偶y ciep艂a innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi.


Podsumowanie 馃専

Biogazownie, wytwarzaj膮c energi臋 ciepln膮, mog膮 generowa膰 dodatkowe przychody. Aby dostarcza膰 ciep艂o do odbiorc贸w, konieczne jest przy艂膮czenie instalacji do sieci ciep艂owniczej, co wymaga uzyskania odpowiednich warunk贸w, podpisania umowy przy艂膮czeniowej oraz umowy na dystrybucj臋 i sprzeda偶 ciep艂a. Proces ten obejmuje kilka kluczowych krok贸w, od uzyskania warunk贸w przy艂膮czenia, poprzez sk艂adanie wniosk贸w, a偶 po realizacj臋 prac przy艂膮czeniowych i podpisanie um贸w. Dodatkowym u艂atwieniem dla inwestor贸w jest obowi膮zek zakupu ciep艂a przez przedsi臋biorstwa ciep艂ownicze, co eliminuje konieczno艣膰 samodzielnego poszukiwania nabywc贸w.

Comentarios


bottom of page