top of page

Biogaz i Biometan: Koncesja i inne formy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczejRodzaj zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach biogazowni zależy przede wszystkim od jej wielkości oraz rodzajów produkowanej przez nią energii ⚡. Wymogi poszczególnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przedstawione są w poniższej tabeli 📊, a szczegółowo opisane w kolejnych częściach tego rozdziału 📚.
Rodzaj instalacji

Opis instalacji

Właściwe zezwolenie

Biogazownie nierolnicze

Biogazownia produkująca energię elektryczną lub energię elektryczną wraz z energią cieplną w procesie kogeneracji.

Mikroinstalacja OZE (biogazownia o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW)

Biogazownie nierolnicze

Biogazownia produkująca energię elektryczną lub energię elektryczną wraz z energią cieplną w procesie kogeneracji

Mała instalacja OZE (biogazownia o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, o której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW)

Biogazownie nierolnicze

Biogazownia produkująca energię elektryczną lub energię elektryczną wraz z energią cieplną w procesie kogeneracji

Wielkoskalowa instalacja OZE (biogazownia o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 3 MW, o której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW)

Biogazownie rolnicze

Biogazownia rolnicza produkująca energię elektryczną lub energię elektryczną wraz z energią cieplną

Mikroinstalacja (biogazownia o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m³)

Biogazownie rolnicze

Biogazownia rolnicza produkująca energię elektryczną lub energię elektryczną wraz z energią cieplną

Biogazownia rolnicza, inna niż mikroinstalacja(biogazownia o rocznej wydajności biogazu rolniczego powyżej 200 tys. m³)


Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE ⚡

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest najczęściej ostatnim krokiem poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej z biogazowni 🌱.


Cel decyzji koncesyjnej 🎯

Celem decyzji koncesyjnej jest zezwolenie przez państwo na prowadzenie działalności w sektorze energetycznym, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia interesu publicznego 🌍. W decyzji koncesyjnej określone są warunki i czas trwania tej działalności.


Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji? 🕒

Decyzja koncesyjna jest uzyskiwana po przystąpieniu do użytkowania biogazowni oraz jej przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej. Jest to ostatnia decyzja w procesie inwestycyjno-budowlanym biogazowni 🔌.


Elementy wniosku o wydanie decyzji 📄

Wniosek koncesyjny powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawcy, w tym adres i treść żądania koncesji.

 • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy (KRS, VAT, akcyza).

 • Informacje o podmiotach mających wpływ na wnioskodawcę oraz oświadczenia dotyczące jego sytuacji prawnej i finansowej.

 • Potwierdzenia posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji dla osób zatrudnionych.

 • Szczegóły dotyczące urządzeń i instalacji, w tym ich stan techniczny, parametry oraz decyzje administracyjne związane z budową i eksploatacją.

 • Dokumenty finansowe, w tym sprawozdania i zaświadczenia z urzędów skarbowych oraz banków.


Wykaz powyższej dokumentacji ma charakter przykładowy i każdorazowo winien być weryfikowany z URE 🔍.


Przebieg postępowania 🛤️

Po złożeniu wniosku organ koncesyjny weryfikuje dokumentację pod kątem spełnienia przesłanek oraz występuje o uzyskanie opinii do właściwego miejscowo zarządu województwa 🌐. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego 💼.

Po uzyskaniu zezwolenia, wytwórca energii elektrycznej jest obowiązany do składania okresowych sprawozdań do URE 📅.


Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 🌾


W przypadku instalacji biogazowni rolniczych, wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez KOWR 📜.


Cel decyzji rejestrowej 🎯

Decyzja rejestrowa ma na celu uzyskanie przez podmiot gospodarujący biomasą pochodzenia rolniczego zgody na jej wykorzystanie do produkcji biogazu i prowadzenie instalacji biogazowni rolniczej 🏭.


Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji? 🕒

Decyzja wymagana jest przed przystąpieniem do użytkowania biogazowni rolniczej.


Elementy wniosku o wydanie decyzji 📄

Podstawowy wniosek rejestrowy zawiera:

 • Dane podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru 🧾.

 • Określenie rodzaju działalności 🏢.

 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie był wykreślony z rejestru 📝.

 • Odpis z KRS lub CEIDG 📋.

 • Potwierdzenie posiadania lub dysponowania instalacjami do produkcji biogazu rolniczego 🏗️.

 • Dokumenty poświadczające posiadanie odpowiednich decyzji środowiskowych i budowlanych 🌿.

 • Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów technicznych i organizacyjnych dla biogazowni rolniczej ⚙️.

Wykaz powyższej dokumentacji ma charakter przykładowy i każdorazowo winien być weryfikowany z KOWR 🔍.


Przebieg postępowania 🛤️

Po złożeniu wniosku organ rejestrowy weryfikuje dokumentację pod kątem spełnienia przesłanek oraz może przeprowadzić kontrolę w miejscu prowadzenia działalności 🚜. Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego jest uzyskiwany po pozytywnej weryfikacji dokumentacji oraz kontroli ✅.


Podsumowanie

Rodzaj zezwolenia na prowadzenie biogazowni zależy od jej wielkości oraz rodzaju produkowanej energii. Dla mikroinstalacji OZE oraz biogazowni rolniczych wymagane jest jedynie zgłoszenie do operatora systemu dystrybucyjnego. Małe i wielkoskalowe instalacje OZE wymagają wpisu do rejestru lub uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Proces uzyskania koncesji obejmuje złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami i jego weryfikację przez URE. Z kolei wpis do rejestru wytwórców małej instalacji OZE jest prostszy i szybszy, ale także wiąże się z obowiązkami sprawozdawczymi.


Comments


bottom of page